Pravidla soutěže spotřebitel

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Proto miluji Kofoléto“

(dále jen „Pravidla”)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tato Pravidla stanoví podmínky ve vztahu ke spotřebitelům – Účastníkům soutěže, podle kterých probíhá soutěž dle specifikací níže.
 • Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže v propagačních materiálech s textem těchto Pravidel, mají přednost tato Pravidla. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito Pravidly. 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE, ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 • Organizátorem Soutěže je společnost Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „pořadatel“) prostřednictvím e-shopu pořadatele na webové stránce.
 • Pořadatelem Soutěže je na území České republiky společnost Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 277 67 680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „Kofola CZ“) a pro území Slovenské republiky Kofola a.s., se sídlem 013 15 Rajecká Lesná súp. č. 1, IČO: 36 319 198, zapsaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddíl Sa, vložka č. 10342/L (dále jen „Kofola SK“) (dále jen také každý samostatně jako „Pořadatel“ a oba společně jako „Pořadatelé“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatelů.

 

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2022 00:00:00 hod do 31. 8. 2022 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.kofolashop.cz a Slovenské republiky prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.kofolashop.cz/sk/ (dále jen „soutěžní web“). 

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 • Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky anebo Slovenské republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také jen „soutěžící“ nebo „účastník“).

 

ÚČAST V SOUTĚŽI, MECHANIKA SOUTĚŽE

 • Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
 1. zakoupí čepovanou Kofolu v objemu 0,3l nebo 0,4l nebo 0,5l;
 2. na soutěžním webu pod záložkou soutěž/súťaž zadá svou e-mailovou adresu;
 3. nahraje anebo sdílí jedinečnou fotografii se zakoupenou čepovanou Kofolou (dále jen „soutěžní fotografie“);
 4. stiskne tlačítko „Soutěžit“; stiskem tlačítka „Soutěžit“ účastník zároveň potvrdí, že souhlasí s Pravidly soutěže a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů;
 5. účastníkovi se následně zobrazí vyhodnocení, zda vyhrál některou z výher či nikoliv a v případě výhry, jakou z výher vyhrál. 
 • Každý soutěžící se může účastnit soutěže i vícekrát pokaždé však s novou fotografií, v rámci jednoho soutěžního dne je však možné se soutěže zúčastnit nejvýše 3krát (tzn. zaslat nejvýše 3 soutěžní fotografie). Účastník může získat i více výher v soutěži, maximálně však 3 výhry během jednoho soutěžního dne. Slevový voucher na slevu 5 % může účastník získat pouze jedenkrát za dobu konání soutěže.

 

VÝHRY V SOUTĚŽI, URČENÍ VÝHERCŮ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHER

 • Každý účastník, který splní všechny podmínky soutěže, který nevyhrál, získá jednorázový slevový voucher na 5 % slevu na nákup na soutěžním webu.
 • Pořadatel soutěže vkládá do soutěže následující výhry:

 

Pro každý soutěžní den doby trvání soutěže – 30krát slevový voucher v hodnotě vybraného produktu; vybrané soutěžní produkty jsou uvedeny štítkem “soutěž” na soutěžním webu; tj. celkem 2760 slevových voucherů za dobu konání soutěže.

 • Výhru vyhrává každá 10. soutěžní fotografie, respektive účastník, který se s ní zapojil do soutěže, pokud vyhověl i všem ostatním podmínkám soutěže, neoznámí-li pořadatel na soutěžním webu pro určitý soutěžní den/dny jiný způsob výběru. 
 • Výhra v soutěži bude výherci předána tak, že výherce zpravidla do 5 pracovních dní od vyhodnocení na jím poskytnutou e-mailovou adresu obdrží slevový (výherní) voucher. Slevový (výherní) voucher je nutné uplatnit prostřednictvím soutěžního webu. Platnost všech voucherů je do 30. 9. 2022 (do tohoto dne musí být uplatněny na soutěžním webu). 
 • V případě, že slevový voucher nebude možné doručit na výhercem zadaný e-mail, stejně jako v případě výher, na které nevznikne nárok žádnému z účastníků v rámci příslušného soutěžního dne, nebudou tyto zařazeny zpět do soutěže.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY

 • Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.
 • Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 • Veškerá vyobrazení výher jsou pouze ilustrativní.

 

VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto Pravidlům.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu se těmito Pravidly nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, pořadatele, společnosti ze skupiny pořadatele nebo jeho obchodní partnery.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních fotografií. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze soutěže účastníka, jehož soutěžní fotografie je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodná, zejména z důvodu neetičnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

 • Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s těmito Pravidly a uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů následovně:
 • Správcem i zpracovatelem je pořadatel;
 • správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů účastníků i jiný třetí subjekt;
 • účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
 • Právním základem je souhlas, přičemž tento je podmínkou účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena (vč. ztráty nároku na výhru); souhlas je možné odvolat na adrese zeptejse@kofolashop.cz
 • Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, s výjimkou podobizny, jména, příjmení a e-mailové adresy, které je pořadatel oprávněn zpracovávat po dobu 3 let po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru;
 • Rozsah údajů: e-mailová adresa účastníka, jméno a příjmení, telefon, adresa pro doručování, případně podoba účastníka na soutěžní fotografii, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, polohové údaje soutěžícího, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; 
 • Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem zaměstnanci pořadatele, popřípadě zpracovatele;
 • Nebudou žádní jiní příjemci údajů s výjimkou smluvních partnerů Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci soutěže a doručení výher.
 • Soutěžící bere na vědomí, že má právo:
 • Požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům, které se ho týkají; 
 • Získat od pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Pořadatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost účastníka je Pořadatel oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů;
 • Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů;
 • Na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracováno, anebo odvolá-li účastník souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Na přenositelnost údajů

Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Pořadatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • Vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu;
 • Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Pořadatel zpracování osobních údajů účastníka pro tento účel;
 • Podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (zejména má-li účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů);
 • Další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 
 • Účastníci výslovně souhlasí s těmito Pravidly a s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezúplatně jejich podobiznu, jméno a příjmení v mediích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatel a organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Účastník výslovně uděluje pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžní fotografie, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 3 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní fotografii upravovat či jinak do ní zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžní fotografie.  

 • Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zaslané soutěžní fotografie, a že jím zaslaná soutěžní fotografie neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Jsou-li na soutěžní fotografii zachyceny i jiné osoby odlišné od účastníka, účastník výslovně prohlašuje a zaručuje se, že získal všechny potřebné souhlasy osob zobrazených na jím zaslané soutěžní fotografii se zachycením jejich podoby a rozšiřováním jejich podoby pro účely této soutěže v rozsahu požadovaném pořadatelem pro užití podobizny účastníka dle těchto Pravidel. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná soutěžní fotografie se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na soutěžním webu. 
 • Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli.
 • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s účastníky soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat výhru výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje.
 • Zapojení účastníka do soutěže znamená, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Úplná Pravidla soutěže jsou dostupná na soutěžním webu.

 

Ostrava, dne 1. 6. 2022

 

Kofola a.s. (CZ) Kofola a.s. (SK)