Pravidla soutěže provozovny

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE 

„Proto miluji Kofoléto“

 

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Proto miluji Kofoléto“ (dále jen „Soutěž"). 

 

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE, ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem Soutěže je společnost Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „organizátor“) prostřednictvím e-shopu pořadatele na webové stránce.

Pořadatelem Soutěže je na území České republiky společnost Kofola a.s., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 277 67 680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „Kofola CZ“) a pro území Slovenské republiky Kofola a.s., se sídlem 013 15 Rajecká Lesná súp. č. 1, IČO: 36 319 198, zapsaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddíl Sa, vložka č. 10342/L (dále jen „Kofola SK“) (dále jen také každý samostatně jako „Pořadatel“ a oba společně jako „Pořadatelé“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatelů.

 

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). 

 

 1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit všechny podnikající fyzické osoby anebo právnické osoby, které na základě svého živnostenského oprávnění na území České republiky a Slovenské republiky nabízejí k prodeji spotřebitelům nealkoholický nápoj Kofola čepovaná (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), které splní dále uvedené podmínky. V případě, že účastník splní všechny podmínky soutěžě a stane se výhercem, je výhru oprávněna prostřednictvím eshopu uplatnit jim pověřená fyzická osoba (zejm. jednatel, provozní atp.). 

 

 1. PRINCIP SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních týdnů od pondělí 00:01 hod. do neděle 23:59 hod. s výjimkou prvního soutěžního týdne, který začíná středou 1. 6. 2022 od 00:01 hod. a končí nedělí 5. 6. 2022 23:59 hod. a posledního soutěžního týdne, který končí středou 31. 8. 2022 23:59 hod.

Účastník se do soutěže zapojí tak, že spotřebitel v rámci soutěže organizované Kofola CZ na území České republiky prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.kofolashop.cz a Slovenské republiky prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.kofolashop.cz/sk/ (dále jen „soutěžní web“) při nahrání soutěžní fotografie lokalizuje na základě GPS anebo označí místo vytvoření soutěžní fotografie v provozovně účastníka.   

 

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ

Kofola CZ a Kofola SK vkládá do Soutěže pro území České republiky a pro území Slovenské republiky  pro každý soutěžní týden: 

2 výhry (každá výhra obsahuje 5krát slevový poukaz v hodnotě 500,- Kč/20 € a 1krát slevový poukaz v hodnotě 5.000,- Kč/ 200 € k uplatnění při nákupu zboží na soutěžním webu), tj. celkem 28 výher pro dobu konání soutěže. 

Výhercem pro každý soutěžní týden pro území České republiky a Slovenské republiky se stanou ti účastníci soutěže, kteří obdrželi v daném soutěžním týdnu v pořadí první a druhý nejvyšší počet označení/lokalizací místa pořízení soutěžní fotografie na území České republiky a Slovenské republiky od spotřebitelů. 

Vyhodnocení každého soutěžního týdne proběhne nejpozději do středy následujícího soutěžního týdne. Pořadatelé prostřednictvím svých obchodních zástupců zkontaktují jednotlivé výherce do 7 dnů od skončení příslušného soutěžního týdne, a to na emailové adrese anebo telefonicky s žádostí o poskytnutí údajů pro doručení výzvy. 

 

Výhra v Soutěži bude výherci doručena do 14 dní od jeho zkontaktování. 

 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat anebo výherce nesdělí údaje pro doručení výzvy, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže. 

 

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti  s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 

 1. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

 

       8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA 

Účastí v Soutěži (tj. poskytnutím údajů pro doručení výhry) vyjadřuje účastník souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu, doručovací adresy (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele za účelem organizace Soutěže a zaslání výhry a pro účely ochrany oprávněných zájmů Pořadatele, a to i prostřednictvím zpracovatele, a to po dobu max. 1 roku ode dne uplynutí doby konání Soutěže.

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka s výjimkou smluvních partnerů Pořadatele, kteří se podílejí na doručování výher v Soutěži a poskytují IT služby. Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí, neudělil-li k tomu účastník souhlas. 

 

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

 1. Požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, které se ho týkají, 

Soutěžící má právo získat od Pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Pořadatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost účastníka je Pořadatel oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 1. Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů.
 2. Na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracováno, anebo odvolá-li účastník souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 3. Na přenositelnost údajů 

 

Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Pořadatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 1. Vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu;

Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Pořadatel zpracování osobních údajů účastníka pro tento účel.

 1. Podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (zejména má-li účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů).
 2. Další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Pořadatel se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.

 

       9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webovej stránce https://www.kofolashop.cz/soutez-pravidla/ nebo https://www.kofolashop.cz/sk/sutaz-pravidla/ .

 

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže. 

 

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

 

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

 

Úplná pravidla soutěže jsou dostupná https://www.kofolashop.cz/soutez-pravidla/ nebo  https://www.kofolashop.cz/sk/sutaz-pravidla/ 

 

 

Ostrava, 1. 6. 2022

 

Kofola a.s. (CZ) Kofola a.s. (SK)